Zboží v kategorii


CH-100, Heating/Cooling dry block thermostat

CH-100, Heating/Cooling dry block thermostat

Biosan BS-010410-BAI
22 739,10 Kč bez DPH
14 DNŮ
TDB-120, Dry-block Thermostat with block

TDB-120, Dry-block Thermostat with block

Biosan BS-010401-QAA
14 357,36 Kč bez DPH
14 DNŮ
WB-4MS, Water bath-thermostat

WB-4MS, Water bath-thermostat

Biosan BS-010406-AAA
18 840,62 Kč bez DPH
14 DNŮ
Bio TDB-100, Dry-BlockThermostat

Bio TDB-100, Dry-BlockThermostat

Biosan BS-010412-AAA
14 357,36 Kč bez DPH
14 DNŮ
Combitherm2, dry-block with independent cooling and heating blocks

Combitherm2, dry-block with independent cooling and heating blocks

Biosan BS-010418-AAA
29 561,45 Kč bez DPH
14 DNŮ
B2-50, Block with 2 sockets of 48 mm diameter, flat bottom

B2-50, Block with 2 sockets of 48 mm diameter, flat bottom

Biosan BS-010418-AK
4 449,75 Kč bez DPH
14 DNŮ
B10-16, Block with 10 sockets of 16 mm diameter, flat bottom

B10-16, Block with 10 sockets of 16 mm diameter, flat bottom

Biosan BS-010418-BK
4 449,75 Kč bez DPH
14 DNŮ
B6-25, Block with 6 sockets of 25 mm diameter,flat bottom

B6-25, Block with 6 sockets of 25 mm diameter,flat bottom

Biosan BS-010418-CK
4 449,75 Kč bez DPH
14 DNŮ
B23-1.5, Block with 23 sockets for 1.5 ml tubes, flat bottom

B23-1.5, Block with 23 sockets for 1.5 ml tubes, flat bottom

Biosan BS-010418-DK
4 352,28 Kč bez DPH
14 DNŮ