Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti East Port Praha s.r.o.

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je East Port Praha s.r.o. IČ 26185423 se sídlem Možného 1065/10, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 77919 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Možného 1065/10, Praha 6, 161 00
 • e-mail: eastport@eastport.cz
 • telefon: 235318177

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení (údaj o zaměstnavateli)
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefon

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu v případě, že došlo k objednávce zboží nebo služby (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy pro Správce,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu pro Správce,
 • zajišťující marketingové služby pro Správce,
 • subdodavatelé Správce:
  • auditorská společnost, pokud Správce podléhá povinnému auditu
  • certifikační společnost-ISO
  • IT společnost

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména

 • technická a organizační opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby s povinností mlčenlivosti,
 • pravidelná aktualizace IT systému a bezpečnostního software a (iv) pravidelné zálohování IT systémů.

VIII. Cookies

Na internetových stránkách Správce na adrese www.eastport.cz jsou užívány následující druhy cookies, která využívají data uložená na Vašem zařízení, případně též na tato zařízení data ukládají: (i) nezbytné/funkční, (ii) analytické a (iii) marketingové.

 • (i) Nezbytné/funkční - jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Tyto cookies jsou vždy aktivní, a proto nevyžadují Váš předchozí souhlas. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.
 • (ii) Analytické - tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Tyto cookies vyžadují Váš předchozí souhlas, bez jehož udělení nejsou užívány. Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte a dále pracovat na jejich zlepšení.
 • (iii) Marketingové – tyto cookies se používají pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny Vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Tyto cookies vyžadují Váš předchozí souhlas, bez jehož udělení nejsou užívány. Pokud souhlas neudělíte, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.

Výše uvedené cookies ad (ii) a (iii) nejsou nezbytné pro provoz webové stránky a jejich užití je podmíněno Vaším předchozím souhlasem při vstupu na webovou stránku Správce. Tento souhlas nemusíte poskytnout a případně poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či jiným způsobem učiněným návrhem na uzavření kupní smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023.